Welcome to our community!
This social networking site is powered by Dolphin Community Software from BoonEx.
Description

Project: "WE ARE FREE"

Invoeringsdatum: 27, 28 en 29 september 2012

Locatie: Mozeshuis / Mozes & Aäronkerk

Waterlooplein 205 / 207

1011 PG Amsterdam

Thema: asielzoekers

Datum: vrijdag 28 september 2012

Tijd: 13.30 uur praatgroep

15.30 uur themasessie

Geschiedenis (wat Secret Garden de afgelopen twee jaren heeft gedaan)

In maart 2009 kreeg stichting Secret Garden meldingen binnen van asielzoekers die in AZCs (asielzoekerscentra) werden gediscrimineerd, bedreigd en in elkaar geslagen.

Toen ging het alleen om een klein groepje transgenders en een paar zichtbaar homoseksuelen mannen (door vrouwelijk gedrag).

In die periode kwamen er meer asielzoekers bij Secret Garden met verschillende verhalen van discriminatie tot fysiek geweld. Dat was voor ons de aanleiding om een onderzoek te starten.

Via de mensen die zich bij ons hebben aangemeld kwamen we in contact met andere homoseksuele-, biseksuele- en transgender asielzoekers (mannen en vrouwen).

Iedereen vertelde een eigen verhaal en het blijkt dat iedereen minimaal een keer was gediscrimineerd en dat sommigen in elkaar waren geslagen wegens hun seksuele geaardheid. Volgens de asielzoekers die aan onderzoek hebben meegedaan, werden de incidenten bij de receptie van het AZC gemeld, maar werden ze helaas niet verder in behandeling genomen.

We hebben zelf de verhalen naar het hoofdkantoor van COA (Centrale Opvang Asielzoekers) in Den Haag gebracht, maar de afdeling meldpunt discriminatie vertelde dat er geen incidenten plaats hebben gevonden en er niets door de locale AZC in de computer was geregistreerd. Het probleem is dus niet opgelost en we moesten iets anders bedenken om tot een positieve oplossing te komen.

Een documentaire over deze problematiek maken en de problemen bekend maken was een weg. We vroegen aan slachtoffers om hun eigen verhaal voor de camera te vertellen. Het was uiteraard niet makkelijk voor de meesten van hen, maar toch wilde een paar asielzoekers meewerken aan deze documentaire.

De documentaire was in een twee weken klaar. Tijdens de Gay Pride 2010 hebben we deze gepresenteerd, gevolgd door een debat over het onderwerp, waarbij deskundigen, asielzoekers en geïnteresseerden aanwezig waren. Na het aflopen van het debat, met behulp van politie Amsterdam Amstelland, hebben we een betoging georganiseerd. De bezoekers die deelnamen aan het debat, zijn samen van het Waterlooplein naar het Homomonument gelopen.

Helaas was het probleem rondom de veiligheid van LHBT’s in asielzoekerscentra niet opgelost en kwamen er geen nieuwe initiatieven/ontwikkelingen van politieke zijde.

Homoseksualiteit van asielzoekers bespreekbaar maken is ons belangrijkste doel. Als de asielzoekers, die een kans hebben om in Nederland te blijven, niet over hun gevoelens kunnen vertellen en niet zichzelf kunnen zijn, dan belemmert dat onze doelstelling. Het wordt moeilijker voor ons om de nieuwkomers uit de kast te krijgen.

De meeste mensen zijn naar Nederland gekomen juist omdat zij in hun eigen land niet geaccepteerd worden. Als ze ook hier hetzelfde probleem meemaken, dan veroorzaakt dat alleen maar extra trauma’s. De politici moeten dus iets ondernemen en daarom hebben we een brochure onder de naam ‘ZICHTBAARHEID’ gemaakt, waarin foto’s en verhalen van de asielzoekers staan en we hebben het materiaal tijdens de National coming-outday aan Tweede Kamer aangeboden. De media hebben dit keer veel aandacht aan onze doelgroep besteed, vooral aan de veiligheid van LHBT-asielzoekers.

Op 11 oktober 2010 heeft Secret Garden het materiaal aan mevrouw Jetta Kleinsma, PVDA Tweede Kamerlid en LHBT portefeuillehouder, overhandigd en op 26 oktober nogmaals het materiaal overhandigd aan leden van de Tweede Kamercommissie, mevrouw Khadija Arib, PVDA, de heer Joel Voordewind, Christen Unie en mevrouw Sharon Gesthuizen, SP. De leden van de Tweede Kamercommissie die tijdens de petitie aanwezig waren hebben beloofd om kritisch naar de problematiek te gaan kijken en op 31 januari 2011 heeft minister Leers, besloten om een nieuwe onderzoek binnen asielzoekerscentra te doen.

Naar aanleiding van het ambtsbericht i.v.m. de situatie in Irak, die einde december 2011 verscheen, heeft de minister van Immigratie en Asiel alle Iraakse asielaanvragen van LHBT'ers stopgezet.

Op 19 januari 2012 heeft Secret Garden opnieuw een brief en een nieuwe brochure aan Minister Leers gestuurd en ook een exemplaar aan dhr. Hans Spekman, PvdA Tweede Kamerlid, op eigen verzoek.

Dhr. Achmed Marcouch (Tweede Kamerlid, PvdA) schreef in een e-mail: "We hebben hier alle aandacht voor. We hebben de minister via de media al reeds opgeroepen Iraakse homo's dezelfde status te verlenen als de Iraanse. We hebben hem opgeroepen daartoe het ambtsbericht aan te passen. Voorts heeft mijn collega Samsom een debat aangevraagd om hier met de minister over te spreken en hem te attenderen op de risico's die deze doelgroep loopt bij een eventuele uitzetting."

Op 8 mei kreeg Secret Garden een brief van minster Leers, waarin hij schrijft: " Ik ben blij dat u het een goede zaak vindt dat het beleid ten aanzien van homoseksuelen uit Irak is aangepast. Met u ben ik van mening dat de situatie van homoseksuelen in Irak zorgelijk is. Dit heeft er toe geleid dat homoseksuelen uit Irak nu gedefinieerd zijn als kwetsbare minderheidsgroep. Informatie daarover is u recent per mail ambtelijk toegestuurd.

U heeft mij een brochure toegestuurd met verhalen van LHBT-asielzoekers. Ik dank u daarvoor. Ik, dan wel de IND namens mij, kan echter niet ingaan op individuele zaken, tenzij het verzoek van de vreemdeling zelf komt of van zijn gemachtigde. Ik adviseer u, voor zover dat niet al gebeurd is, deze verhalen te delen met de (voormalige) gemachtigden van betrokkenen zodat deze in een lopende of nieuwe procedure kunnen worden ingebracht."

Huidige situatie

De ministerie van immigratie en asiel zei: " De situatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in Irak is zo ernstig van aard dat zij in aanmerking kunnen komen voor een asielstatus in Nederland. Ze moeten dan wel aannemelijk maken dat zij afkomstig zijn uit Irak en LHBT zijn".

De laatste maanden werden de asielaanvragen en juist van LHBT'ers door de IND afgewezen, waarbij als reden werd aangevoerd de ongeloofwaardigheid van die asielzoekers en vaak worden LHBT'ers uit Irak en Iran in detentiecentra opgesloten.

Stand van zaken

LHBT'ers worden tijdens hun verblijf in de AZC's vaak geconfronteerd met discriminatie, beledigingen, isolement en geweld. Veel asielaanvragen van deze doelgroep, die uit verschillenden landen komt, zoals Irak, Iran, Egypte, Palestina, Jordanië, Pakistan, Algerije, Libië, Oeganda, Gambia, Siërra Leone, Senegal, Georgië, Estonia, Rusland, Azerbeidzjaan en Colombia, worden afgewezen terwijl in hun verhaal duidelijk naar voren komt dat ze zich in gevaar bevinden en dat terugkeer naar hun vaderland een zeker dood betekent.

Het gaat dus niet alleen om Iraanse en Iraakse LHBT'ers. Het is van essentieel belang dat er verblijfsvergunningen worden verleend aan alle LHBT'ers die uit de landen komen waar homoseksualiteit verboden en strafbaar is.

Wat moet er gedaan worden om de huidige situatie te verbeteren?

Om de huidige situatie van asielzoekers te verbeteren moet er een nieuwe asielbeleid komen, waarin de minister van Immigratie en Asiel een duidelijke uitspraak doet over de bescherming van LHBT asielzoekers.

De volgende punten moeten aandacht krijgen.

Ondersteuning.

Op dit moment krijgen asielzoekers tijdens de asielprocedure geen ondersteuning van bijvoorbeeld het COC, Vluchtelingenwerk of Secret Garden. Hierdoor krijgen asielzoekers geen informatie over de gang van zaken tijdens de procedure en geen informatie over hun rechten en plichten. Een goede voorbereiding is daardoor niet mogelijk.

Secret Garden wil dat asielzoekers, alvorens zij deelnemen aan het eerste interview, in contact worden gebracht met Secret Garden of met een vergelijkbare organisatie, om te worden geïnformeerd over het hierboven geformuleerde.

Een betere opvang

Er is inmiddels genoeg bekend hoe het er in AZC’s aan toe kan gaan. Asielzoekers die vanwege hun seksuele geaardheid het gevaar in eigen land zijn ontvlucht, komen in een AZC vaak in een zo mogelijk nog ernstiger situatie terecht. Het gevaar kan nu namelijk van de persoon komen, die een kamer naast de zijne/hare bewoont.

Secret Garden wil dat asielzoekers die vanwege homoseksualiteit een asielprocedure starten, worden ondergebracht in een veilige omgeving.

Financiële ondersteuning

Asielzoekers waarvoor de procedure is gestart, zijn financieel niet in de gelegenheid om deel te nemen aan activiteiten die Secret Garden ten behoeve van haar doelgroep organiseert. Daardoor ontbreekt voor hen ook de mogelijkheid om informatie te krijgen over diverse onderwerpen die van belang zijn voor de doelgroep en missen zij de mogelijkheid in vertrouwen hun verhaal te kunnen doen.

Hierdoor wordt hen de mogelijkheid ontnomen om kennis te nemen van zaken die Secret Garden voor deze doelgroep van belang acht. Daarnaast ontbreekt de mogelijkheid tot het maken van contacten met asielzoekers met een vergelijkbare achtergrond en problematiek en vormt eenzaamheid een reëel gevaar.

Secret Garden wil dat asielzoekers financiële middelen krijgen om deel te kunnen nemen aan de activiteiten die Secret Garden voor deze doelgroep organiseert.

Verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning wordt altijd eerst voor bepaalde tijd afgegeven.

Alvorens deze verlengd wordt, wordt onderzocht in hoeverre de betreffende vluchteling gevaar loopt in het land van herkomst.

Gelet op de gevaarlijke situatie voor LHBT’s in de landen van herkomst en de zekerheid dat deze op termijn niet zal veranderen, wil Secret Garden dat een verblijfsvergunning altijd wordt verlengd.

Huisvesting

Alle asielzoekers aan wie een status wordt verleent, moeten in de grote steden geplaatst worden. Hierdoor wordt voorkomen dat zij in isolement komen te verkeren, omdat er geen of onvoldoende mogelijkheden zijn om met gelijkgestemden in contact te komen. Ook wordt hierdoor mogelijk voorkomen dat een gewezen asielzoeker terug ‘in de kast gaat’, omdat hij/zij bevreesd is voor de reacties van de omgeving. Enerzijds voelt hij/zij zich anders doordat hij/zij een vluchteling is, anderzijds speelt zijn/haar seksuele geaardheid een rol. Dit kan aanleiding vormen tot trauma’s met vreselijke gevolgen. Opgaan in de anonimiteit van de grote stad, biedt de beste kans voor een succesvolle integratie in de Nederlandse samenleving.

Op dit moment verdwijnen de meeste personen uit beeld van Secret Garden. Slechts een klein aantal blijft op de een of andere manier betrokken bij Secret Garden. Veel toegelaten vluchtelingen met een verblijfsvergunning kiezen er voor om weer ‘in de kast’ de gaan, zelfs om te trouwen teneinde zich ook in ons land veilig te kunnen voelen.

Secret Garden wil graag dat ex-cliënten actief blijven t.b.v. Secret Garden en haar cliënten.

Het wil aan hen ondersteuning bieden, door hen bijvoorbeeld te vragen om:

deel te nemen aan een zelfhulpgroep;

een tegenprestatie te leveren;

een ‘inburgeringscursus’ gericht op de inburgering van LHBT-ers te volgen (verplicht).

Program: see wearefree@stichtingsecretgarden.nl

Photos
Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Forum Feed
Loading...
Information
Mozes & Aaronker Amsterdam, Amsterdam, Netherlands
Date start27.09.2012 12:20 (1673 days ago)
Date end29.09.2012 12:20 (1671 days ago)
Rate
0 votes
Recommend
 
Participants
Empty
WE ARE FREE